Beleid inzake geschenken en andere voordelen

WDR insurance group

In het kader van haar activiteiten, kan het zijn dat een werknemer of een andere aan het kantoor verbonden persoon, aan een klant of elke andere professionele relatie een geschenk of een ander voordeel aanbiedt of een geschenk of een ander voordeel van een klant of elke andere professionele relatie ontvangt.

Wat dat betreft, kunnen enkel geschenken en andere voordelen waarvan het bedrag of de waarde redelijk zijn, aangeboden of aanvaard worden.

De verantwoordelijke van de werknemer of van de aan het kantoor verbonden persoon moet te allen tijde hierover geïnformeerd worden en zijn toestemming geven.

Op geen enkel moment mag het aanbieden of het ontvangen van een geschenk of een ander voordeel strijdig zijn met het principe om op een eerlijke, billijke en professionele manier de belangen van de klant te behartigen, noch mag dit afbreuk doen aan de gedragscode voor inducements (Koninklijk besluit van 17 juni 2019 tot goedkeuring van de gedragscode voor inducements voor levens- en niet-levensverzekeringen ). In het andere geval is men verplicht zich ervan te onthouden of dit te weigeren.

Kunnen wij u helpen?

Contacteer ons