Duurzaamheidsbeleid

WDR insurance group

1. Gedragslijnen betreffende duurzaamheidsrisico’s

Conform de verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (‘sfdr’ - sustainable financial disclosure regulation) houdt ons kantoor bijadvies voor verzekeringen met een beleggingscomponent rekening met duurzaamheidsrisico’s, voor zover deze informatie ter beschikking wordt gesteld door de verzekeringsmaatschappij.

De sfdr heeft duurzaamheidsrisico’s gedefinieerd als ‘een gebeurtenis ofomstandigheid op ecologisch (e), sociaal (s) of governancegebied (g) die, indienze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op dewaarde van de belegging kan veroorzaken’.in het kader vanadvies voor verzekeringen met een beleggingscomponent zet het remuneratiebeleid,van toepassing in ons kantoor, niet aan tot het nemen van buitensporigerisico’s in verband met duurzaamheidsrisico’s.

2. Ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

De sfdr heeft duurzaamheidsfactoren gedefinieerd als ‘ecologische, sociale en werkgelegenheid zaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping’.

Het wettelijk kader met betrekking tot duurzaamheidsfactoren en ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren is momenteel niet volledig en zal de komende maanden en jaren dus evolueren.

Ons kantoorneemt daarom de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren momenteel niet in aanmerking in haar verzekeringsadvies voor verzekeringen met een beleggingscomponent.Ons kantoor zal dit beleid herzien, naarmate het wettelijk kader verder wordt uitgewerkt.

Download Remuneratiebeleid WDR

Kunnen wij u helpen?

Contacteer ons